Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Yuēhàn约翰 shū

Zhāng : 1 2 3 4 5

1 Lùn dào cóng qǐchū起初 yuán yǒude有的 shēngmìng生命 zhī dàojiùshì就是 wǒmen我们 suǒ tīngjiàn听见 suǒ kànjiàn看见qīnyǎn亲眼 kàn guòqīnshǒu亲手 guò de
2 Zhè shēngmìng生命 yǐjīng已经 xiǎnxiàn显现 chūlai出来wǒmen我们 kànjiàn看见 guòxiànzài现在 yòu zuò jiànzhèng见证jiāng yuán tóng zàiqiě xiǎnxiàn显现 wǒmen我们 yǒngyuǎn永远 de shēngmìng生命chuán gěi nǐmen你们)。
3 Wǒmen我们 jiāng suǒ kànjiàn看见suǒ tīngjiàn听见 dechuán gěi nǐmen你们shǐ使 nǐmen你们 wǒmen我们 xiāngjiāo相交Wǒmen我们 nǎishì乃是 bìng érzi儿子 Yēsū耶稣 Jīdū基督 xiāngjiāo相交 de
4 Wǒmen我们 jiāng zhèxie这些 huà xiě gěi nǐmen你们shǐ使 nǐmen你们yǒu juàn zuò wǒmen我们de yuè chōngzú充足
5 Shén jiùshì就是 guāngzài háowú毫无 hēi’àn黑暗Zhè shì wǒmen我们 cóng zhǔ suǒ tīngjiàn听见yòu bào gěi nǐmen你们 de xìnxī信息
6 Wǒmen我们 ruò shuō shì shén xiāngjiāo相交què réng zài hēi’àn黑暗 xíngjiùshìshuō就是说 huǎnghuà谎话bùxíng不行 zhēnlǐ真理 le
7 Wǒmen我们 ruò zài guāngmíng光明 zhōng xíngrútóng如同 shén zài guāngmíng光明 zhōngjiù bǐcǐ彼此 xiāngjiāo相交 érzi儿子 Yēsū耶稣 de xuè jìng wǒmen我们 yíqiè一切 de zuì
8 Wǒmen我们 ruò shuō zìjǐ自己 zuìbiàn便 shì zhēnlǐ真理 bùzài不在 wǒmen我们 xīnlǐ心里 le
9 Wǒmen我们 ruò rèn zìjǐ自己 de zuìshén shì xìn shí deshì gōng debìyào必要 shèmiǎn赦免 wǒmen我们 de zuì jìng wǒmen我们 yíqiè一切 de
10 Wǒmen我们 ruò shuō zìjǐ自己 méiyǒu没有 fàn guò zuìbiàn便 shì shén wéi shuōhuǎng说谎 deTāde他的 dào yěbù也不 zài wǒmen我们 xīnlǐ心里 le

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]