Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Yuēhàn约翰 èr shū

Zhāng : 1

1 Zuò zhǎnglǎo长老 de xiěxìn写信 gěi méng jiǎnxuǎn拣选 de tàitai太太,( tàitai太太 huò zuò jiàohuì教会 xià tóng), tāde她的 érnǚ儿女jiùshì就是 chéng xīn suǒ ài deBùdàn不但 ài shì yíqiè一切 zhīdao知道 zhēnlǐ真理 zhī rén suǒ ài de
2 Ài nǐmen你们 shì wéi zhēnlǐ真理 de yuángù缘故zhè zhēnlǐ真理 cúnzài存在 wǒmen我们 lǐmiàn里面 yǒngyuǎn永远 wǒmen我们 tóng zài
3 Ēn huìliánmǐn怜悯píng’ān平安cóng shén érzi儿子 Yēsū耶稣 Jīdū基督zài zhēnlǐ真理 àixīn爱心 shàng cháng wǒmen我们 tóng zài
4 jiàn de érnǚ儿女yǒu zhào wǒmen我们 cóng suǒ shòu zhī mìnglìng命令 zūn xíng zhēnlǐ真理 dejiù shén huānxǐ欢喜
5 Tàitai太太 a xiànzài现在 quàn wǒmen我们 dàjiā大家 yào bǐcǐ彼此 xiāng àiZhè bìngbù并不 shì xiě tiáo xīn mìnglìng命令 gěi nǎishì乃是 wǒmen我们 cóng qǐchū起初 suǒ shòu de mìnglìng命令
6 Wǒmen我们 ruò zhào tāde他的 mìnglìng命令 xíngzhè jiùshì就是 àiNǐmen你们 cóng qǐchū起初 suǒ tīngjiàn听见 dāng xíng dejiùshì就是 zhè mìnglìng命令
7 Yīnwèi因为 shì shàng yǒu xǔduō许多 míhuo迷惑 rén de chūlai出来tāmen他们 rèn Yēsū耶稣 Jīdū基督 shì chéng le ròu shēn lái deZhè jiùshì就是 míhuo迷惑 rén Jīdū基督 de
8 Nǐmen你们 yào xiǎoxīn小心bùyào不要 shīqù失去 nǐmen你们yǒu juàn zuò wǒmen我们suǒ zuò de gōngnǎi yàodé要得 zhe mǎnzú满足 de shǎng
9 Fán yuèguò越过 Jīdū基督 de jiàoxun教训 cháng shǒu zhe dejiù méiyǒu没有 shénCháng shǒu zhè jiàoxun教训 dejiù yǒu yòu yǒu
10 Ruò yǒurén有人 dào nǐmen你们 nàli那里búshì不是 chuán zhè jiàoxun教训bùyào不要 jiē dào jiā yěbù也不 yào wèn tāde他的 ān
11 Yīnwèi因为 wèn ān dejiù zài tāde他的 èxíng恶行 shàng yǒu fēn
12 háiyǒu还有 xǔduō许多 shì yào xiě gěi nǐmen你们què bùyuàn不愿 yòng zhǐ xiě chūlai出来Dàn pànwàng盼望 dào nǐmen你们 nàli那里 nǐmen你们 dāngmiàn当面 tánlùn谈论shǐ使 nǐmen你们 de yuè mǎnzú满足
13 méng jiǎnxuǎn拣选 zhī zǐmèi姊妹 de érnǚ儿女 dōu wèn ān

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]