Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Yuēhàn约翰 sān shū

Zhāng : 1

1 Zuò zhǎnglǎo长老 de xiěxìn写信 gěi qīn’àide亲爱的 gāi yóujiùshì就是 chéng xīn suǒ ài de
2 Qīn’àide亲爱的 xiōngdì兄弟 a yuàn fán shì xīngshèng兴盛shēntǐ身体 jiànzhuàng健壮zhèngrú正如 de línghún灵魂 xīngshèng兴盛 yíyàng一样
3 Yǒu dìxiōng弟兄 lái zhèngmíng证明 xīnlǐ心里 cún de zhēnlǐ真理zhèngrú正如 àn zhēnlǐ真理 ér xíng jiù shén yuè
4 tīngjiàn听见 wǒde我的 érnǚ儿女 men àn zhēnlǐ真理 ér xíngwǒde我的 yuè jiù méiyǒu没有 zhègè这个 de
5 Qīn’àide亲爱的 xiōngdì兄弟 afán xiàng zuòkè作客 zhī dìxiōng弟兄 suǒ xíng dedōu shì zhōngxīn忠心 de
6 Tāmen他们 zài jiàohuì教会 miànqián面前 zhèngmíng证明 le de ài ruò pèi de guò shénbāngzhù帮助 tāmen他们 wǎng qián xíngzhè jiù hǎo le
7 Yīn tāmen他们 shì wéi zhǔ de míngyuán wén zuò míngchū wàiduìyú对于 wàibāngrén外邦人 suǒ
8 Suǒyǐ所以 wǒmen我们 yīnggāi应该 jiēdài接待 zhèyàng这样 de rénjiào wǒmen我们 tāmen他们 yītóng一同 wéi zhēnlǐ真理 zuò gōng
9 céng luèluè略略 de xiěxìn写信 gěi jiàohuì教会Dàn zài jiàohuì教会 zhōng hǎo wéishǒu为首 de diū féi jiēdài接待 wǒmen我们
10 Suǒyǐ所以 ruò bìyào必要 shuō suǒ xíng de shìJiùshì就是 tāyòng他用 ě yán wàng lùn wǒmen我们Hái wéi tāzìjǐ他自己 jiēdài接待 dìxiōng弟兄yǒurén有人 yuànyì愿意 jiēdài接待 jìnzhǐ禁止bìngqiě并且 jiāng jiēdài接待 dìxiōng弟兄 de rén gǎn chū jiàohuì教会
11 Qīn’àide亲爱的 xiōngdì兄弟 abùyào不要 xiàofǎ效法 ězhǐyào只要 xiàofǎ效法 shànXíng shàn de shǔ shénXíng ě de wèi céng jiàn guò shén
12 diū xíng shàn yǒu zhòngrén众人 gěi zuò jiànzhèng见证Yòu yǒu zhēnlǐ真理 gěi zuò jiànzhèng见证Jiùshì就是 wǒmen我们 gěi zuò jiànzhèng见证 zhīdao知道 wǒmen我们 de jiànzhèng见证 shì zhēn de
13 yuán yǒu xǔduō许多 shì yào xiě gěi què bùyuàn不愿 yòng bǐmò笔墨 xiě gěi
14 Dàn pànwàng盼望 kuài kuài de jiàn wǒmen我们 jiù dāngmiàn当面 tánlùn谈论。(1:15) Yuàn píng’ān平安Zhòng wèi péngyou朋友 dōu wèn ānQǐng àn zhe xìngmíng姓名 wèn zhòng wèi péngyou朋友 ān

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]