Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Yóudàshū犹大书

Zhāng : 1

1 Yēsū耶稣 Jīdū基督 de púrén仆人Yǎgè雅各 de dìxiōng弟兄 Yóudà犹大xiěxìn写信 gěi bèi shàozài shén méng àiwéi Yēsū耶稣 Jīdū基督 bǎoshǒu保守 de rén
2 Yuàn lián píng’ān平安cí’ài慈爱duō duō de jiā gěi nǐmen你们
3 Qīn’àide亲爱的 dìxiōng弟兄 a xiǎng jìn xīn xiěxìn写信 gěi nǐmen你们lùn wǒmen我们 tóng de jiù’ēn救恩 deshíhòu的时候jiù bùdébù不得不 xiěxìn写信 quàn nǐmen你们yào wéi cóngqián从前 yīcì一次 jiāofù交付 shèngtú圣徒 de zhēn dàojiélì竭力 de zhēngbiàn争辩
4 Yīnwèi因为 yǒuxiērén有些人 tōu zhe jìnlái进来jiùshì就是 zìgǔ自古 bèi dìng shòu xíngfá刑罚 deshì qiánchéng虔诚 dejiāng wǒmen我们 shén de ēn biàn zuò fàngzòng放纵 qíngyù情欲 de jīhuì机会bìngqiě并且 rèn de zhǔzǎi主宰 wǒmen我们wǒmen我们 huò zuò wǒmen我们zhǔ Yēsū耶稣 Jīdū基督
5 Cóngqián从前 zhǔ jiù le tāde他的 bǎixìng百姓 chū Āijí埃及 dehòulái后来 jiù nàxiē那些 xìn de mièjué灭绝 leZhè yíqiè一切 de shìnǐmen你们 suīrán虽然 dōu zhīdao知道 què réng yào tíxǐng提醒 nǐmen你们
6 Yòu yǒu shǒu běnwèi本位líkāi离开 zìjǐ自己 zhùchù住处 de tiānshǐ天使zhǔ yòng suǒ liàn tāmen他们 yǒngyuǎn永远 jūliú拘留 zài hēi’àn黑暗 děnghòu等候 de shěnpàn审判
7 Yòu Suǒduō所多 é zhōuwéi周围 chéng de rén zhào tāmen他们 wèi de xíng yínsuí cóng xìng de qíngyù情欲jiù shòu yǒng huǒ de xíngfá刑罚zuòwéi作为 jiànjiè鉴戒
8 Zhèxie这些 zuò mèng de rén xiàng tāmen他们 wūhuì污秽 shēntǐ身体qīng màn zhǔ zhì dehuǐbàng毁谤 zài zūn wèi de
9 Tiānshǐ天使 cháng jiā wéi Móxī摩西 de shīshou尸首 móguǐ魔鬼 zhēngbiàn争辩 deshíhòu的时候shàng qiě gǎn yòng huǐbàng毁谤 dehuà的话 zuìzé罪责 zhī shuōzhǔ zébèi责备
10 Dàn zhèxie这些 rén huǐbàng毁谤 tāmen他们 suǒ bùzhīdào不知道 deTāmen他们 běnxìng本性 suǒ zhīdao知道 de shì méiyǒu没有 língxìng灵性 de chùlèi畜类 yíyàng一样zài zhè shì shàng jìng bàihuài败坏 le zìjǐ自己
11 Tāmen他们 yǒu huò leYīnwèi因为 zǒu le gāi de dàolù道路yòu wéi wǎng lán de cuò miù zhí bēnbìng zài de bèipàn背叛 zhōng mièwáng灭亡 le
12 Zhèyàng这样 de rénzài nǐmen你们 de ài shàng nǐmen你们 tóng chī deshíhòu的时候zhèng shì jiāo shí。( Huò zuò diàn tāmen他们 zuò mùrén牧人zhī zhī wèi yǎng zìjǐ自己 suǒ Shì méiyǒu没有 de yúncai云彩bèi fēng piāo dàngshì qiūtiān秋天 méiyǒu没有 guǒ de shù ér yòu lián gēn bèi chūlai出来
13 Shì hǎilǐ海里 de kuáng làngyǒng chū zìjǐ自己 kěchǐ可耻 de láiShì liú dàng de xīngyǒu hēi de yōu’àn幽暗 wéi tāmen他们 yǒngyuǎn永远 cún liú
14 Yǎdāng亚当 de shì sūn nuòcéng yùyán预言 zhèxie这些 rén shuōkàn zhǔ dài zhe tāde他的 qiānwàn千万 shèng zhě jiànglìn降临
15 Yào zài zhòngrén众人 shēn shàng xíng shěnpàn审判zhèngshí证实 yíqiè一切 jìng qián de rénsuǒ wàng xíng yíqiè一切 jìng qián de shìyòu zhèngshí证实 jìng qián zhī zuìrén罪人 suǒ shuō zhuàng tāde他的 gāng huà
16 Zhèxie这些 rén shì sīxià私下 yìlùn议论cháng yuànyán怨言 desuí cóng zìjǐ自己 de qíngyù情欲 ér xíngkǒu zhōng shuō kuādà夸大 dehuà的话wéi de piányi便宜 chǎnmèi谄媚 rén
17 Qīn’àide亲爱的 dìxiōng弟兄 anǐmen你们 yào niàn wǒmen我们 zhǔ Yēsū耶稣 Jīdū基督 zhī shǐtú使徒 cóngqián从前 suǒ shuō dehuà的话
18 Tāmen他们 céng duì nǐmen你们 shuō guò shì yǒu hǎo jīqiào讥诮 de rénsuí cóng zìjǐ自己 jìng qián de ér xíng
19 Zhè jiùshì就是 nàxiē那些 yǐn rén jié dǎngshǔ xuè méiyǒu没有 shènglíng圣灵 de rén
20 Qīn’àide亲爱的 dìxiōng弟兄 anǐmen你们 què yào zài zhì shèng de zhēn dào shàng zào jiù zìjǐ自己zài shènglíng圣灵 dǎogào祷告
21 Bǎoshǒu保守 zìjǐ自己 cháng zài shén de ài zhōngyǎng wàng wǒmen我们 zhǔ Yēsū耶稣 Jīdū基督 de liánmǐn怜悯zhídào直到 yǒng shēng
22 Yǒuxiērén有些人 cún yíxīn疑心nǐmen你们 yào liánmǐn怜悯 tāmen他们
23 Yǒuxiērén有些人 nǐmen你们 yào cóng huǒ zhōng qiāng chūlai出来 dājiù搭救 tāmen他们Yǒuxiērén有些人 nǐmen你们 yào cún de xīn liánmǐn怜悯 tāmen他们Lián bèi qíngyù情欲 zhānrǎn沾染 de yīfu衣服 dāng yànwù厌恶
24 néng bǎoshǒu保守 nǐmen你们 shī jiǎojiào nǐmen你们 xiá huān huānxǐ欢喜 zhàn zài róngyào荣耀 zhīqián之前 dewǒmen我们 de jiùzhǔ救主 de shén
25 Yuàn róngyào荣耀wēiyán威严nénglì能力quánbǐng权柄yīn wǒmen我们 de zhǔ Yēsū耶稣 Jīdū基督guī cóng wàn yǐqián以前bìng xiànjīn现今zhídào直到 yǒng yǒngyuǎn永远 yuǎnĀmén阿们

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]