Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Qǐshìlù启示录

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 Yēsū耶稣 Jīdū基督 de qǐshì启示jiùshì就是 shén cìgěi赐给 jiào jiāng bìyào必要 kuài chéng de shì zhǐshì指示 tāde他的 zhòng púrén仆人 jiù chā qiǎn shǐzhě使者xiǎo tāde他的 púrén仆人 Yuēhàn约翰
2 Yuēhàn约翰 biàn便 jiāng shén de dào Yēsū耶稣 Jīdū基督 de jiànzhèng见证fán zìjǐ自己 suǒ kànjiàn看见 dedōu zhèngmíng证明 chūlai出来
3 Niàn zhè shū shàng yùyán预言 de nàxiē那些 tīngjiàn听见 yòu zūnshǒu遵守 qízhōng其中 suǒ jìzǎi记载 dedōu shì yǒu deYīnwèi因为 rìqī日期 jìn le
4 Yuēhàn约翰 xiěxìn写信 gěi Xī Yà西亚 de jiàohuì教会Dànyuàn但愿 cóng zài jīn zài yǐhòu以后 yǒng zài de shén bǎozuò宝座 qián de líng
5 Bìng chéngshí诚实 zuò jiànzhèng见证 decóng shǒuxiān首先 fùhuó复活wéi shì shàng jūn wáng yuánshǒu元首 de Yēsū耶稣 Jīdū基督Yǒu ēn huì píng’ān平安 guī nǐmen你们 ài wǒmen我们yòng zìjǐ自己 de xuè shǐ使 wǒmen我们 tuōlí脱离 zuì’è罪恶。( Tuōlí脱离 yǒu juàn zuò
6 Yòu shǐ使 wǒmen我们 chéngwéi成为 guómín国民zuò shén de jìsī祭司Dànyuàn但愿 róngyào荣耀 quánnéng权能 guī gěi zhídào直到 yǒng yǒngyuǎn永远 yuǎnĀmén阿们
7 Kàn jià yún jiànglìn降临Zhòng yào kànjiàn看见 lián tāde他的 rén yào kànjiàn看见 Dìshang地上 de wàn dōu yào yīn āi Zhè huà shì zhēnshí真实 deĀmén阿们
8 Zhǔ shén shuō shì a shì é méi jiáa é méi jiá nǎi xīlà希腊 zìmǔ字母 shǒu èr ), shì zài jīn zài yǐhòu以后 yǒng zài de quán néng zhě
9 Yuēhàn约翰 jiùshì就是 nǐmen你们 de dìxiōng弟兄 nǐmen你们 zài Yēsū耶稣 de huànnàn患难guó rěnnài忍耐 yītóng一同 yǒu fēnWéi shén de dàobìng wéi gěi Yēsū耶稣 zuò de jiànzhèng见证céng zài míngjiào名叫 de hǎidǎo海岛 shàng
10 Dāng zhǔrì主日 bèi shènglíng圣灵 gǎndòng感动tīngjiàn听见 zài hòumian后面 yǒu dàshēng大声 yīn chuī hào shuō
11 suǒ kànjiàn看见 dedāng xiě zài shū shàng suǒshì měi bié jiā tuī tuī fēi tiě fēilǎo de jiā jiàohuì教会
12 zhuǎn guò shēn láiyào kàn shì shéi fāshēng发声 shuō huà zhuǎn guòlái过来jiù kànjiàn看见 jīn dēng tái
13 Dēng Táizhōng台中 jiānyǒu wèi hǎoxiàng好像 rén shēn chuān穿 cháng zhí chuí dào jiǎoxiōng jiān shù zhe jīn dài
14 Tāde他的 tóu jiē bái bái yángmáo羊毛 xuěYǎn rútóng如同 huǒyán火焰
15 Jiǎo hǎoxiàng好像 zài zhōng duànliàn锻炼 guāngmíng光明 de tóngShēngyīn声音 rútóng如同 zhòng shuǐ de shēngyīn声音
16 yòushǒu右手 zhe xīngCóng kǒu zhōng chūlai出来 liǎng rèn de jiànMiànmào面貌 rútóng如同 liè fàng guāng
17 kànjiàn看见jiù dǎo zài jiǎo qiánxiàng le yíyàng一样Tāyòng他用 yòushǒu右手 àn zhe shuōbùyào不要 shì shǒuxiān首先 de shì hòu de
18 Yòu shì cún huó de céng guòxiànzài现在 yòu huó lezhí huó dào yǒng yǒngyuǎn永远 yuǎnBìngqiě并且 zhe sǐwáng死亡 yīn jiān de yàoshi钥匙
19 Suǒyǐ所以 yào suǒ kànjiàn看见 de xiànzài现在 de shìbìng jiānglái将来 chéng de shìdōu xiě chūlai出来
20 Lùn dào suǒ kànjiàn看见 zài yòushǒu右手 zhòngdì中的 xīng jīn dēng tái de àomì奥秘 xīng jiùshì就是 jiàohuì教会 de shǐzhě使者 dēng tái jiùshì就是 jiàohuì教会

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]